Genel

Süleyman Nazif Biyografisi: Süleyman Nazif Kimdir?

17 Eylül 2020

Süleyman Nazif, 29 Ocak 1870 tarihinde Diyarbakır şehrinde dünyaya gelmiş bir isimdir. Ölüm tarihi ise kayıtlara 4 Ocak 1927 olarak geçmiştir. Türk şair, yazar ve aynı zamanda bürokrat olan Süleyman Nazif, hem Osmanlı İmparatorluğu döneminde hem de Cumhuriyet döneminde yaşamış bir şahsiyettir. Aynı zamanda da Nazif, Sevet-i Fünun döneminin şairleri arasında yer almaktadır.

Nazif, üslup ve edebî anlayış olarak Namık Kemal’in bir takipçisi durumundadır. Edebiyata olan mahareti kadar aynı zamanda hazırcevap oluşu ve nükteleriyle de üne sahip olmuştur. 1870 yılında Diyarbakır’da dünyaya gelen Nazif’in babası şair ve tarihçi olan Said Paşa’ydı. Annesi ise bir aşiret liderinin kızıydı ve adı Ayşe Hanım olarak bilinmekteydi. Şair aynı zamanda Faik Ali Ozansoy’un abisi ve İffet Halim Oruz’un ise dayısı idi. Babasının görevi sebebi ile Maraş ve Harput’ta bulunduktan sonra ise Diyarbakır ilinde rüştiye eğitimi görmüştür. 1879 yılında da Mardin’deki babasının yanına gitmiştir ve eğitimini özel yollar ile gerçekleştirmiştir. Farsça dilini babasından ve Arapça dilini Muş Müftüsü Emin Efendi’den öğrenen Nazif, Fransızca dilini ise Aleksander Gregoryan ismindeki bir Ermeni şahıstan öğrenmiştir.

Süleyman Nazif Biyografisi: Süleyman Nazif Kimdir? Hayatı Hakkında…

Süleyman Nazif, 1892 senesinde babasını kaybetmesinin ardından Diyarbakır Valiliği bünyesinde Meclis-i Vilayet Kâtipliği yapmıştır. 1895 yılında ise Diyarbakır Vilayet Salnamesi’ni hazırlamıştır. Diğer yandan da Diyarbakır Gazetesi bünyesinde başyazarlık yapmış ve vilayet matbaasını yönetmiştir. 1896 yılında Diyarbakır’a gelmesinin nedeni ise Ermeni meselesini araştırmaktır. Bu noktada Abdullah Paşa’nın takdirini almayı başarmıştır ve onunla beraber Musul’a gitmiştir. Yedi ay geçtikten sonra ise tekrar Diyarbakır’a geri dönmüştür. Görevlerinden istifa edip İstanbul’a gitmiştir.

Nazif, II.Abdülhamit yönetimine karşı olarak mücadele edebilmek adına 1897 yılında Paris’e kaçmıştır. Sekiz ay boyunca kaldığı Paris şehrinde Ahmet Rıza Bey’in çıkarmış olduğu Meşveret Gazetesi bünyesinde istibdat aleyhine olan yazılar kaleme almıştır. Bu anlamda “Malumu İ’lam” adındaki risalesi ile “Namık Kemal” adındaki risalesini de Abdullah Tahir takma ismi ile bastırmıştır. Vatana dönmesinin ardından II.Abdülhamit tarafından il/vilayet mektupçusu yapılmış ve Bursa’ya memur olarak atanmıştır. Bu dönem içerisinde Mısır’da bulunarak “İmzasız Risaleler”i bastırmış ve Sevet-i Fünun Dergisine ise dede adı İbrahim Cehdî ismi ile yazılar göndermiştir. İlk şiir kitabı olan “Gizli Figanlar” kitabını ise 1906 yılında imzasız şekilde Mısır’da yayımlamıştır. Daha sonra ise “El Cezire Mektupları” isimli eserini yayımlar.

Süleyman Nazif Biyografisi: Süleyman Nazif Kimdir? II.Meşrutiyet Dönemi Nasıl Geçmiştir?

Nazif, 1908 yılında II. Meşrutiyet’in ilan edilmesinin ardından İstanbul şehrine döner. Burada İttihat ve Terakki Partisi bünyesine katılarak üye olur. Bir vakit Ebuzziya Tevfik ile beraber Tasvir-i Efkâr adındaki gazeteyi çıkarır. Daha önceki zamanlarda Paris şehrindeyken yayımlamış olduğu “Malumu İ’lam” adlı risalesini yeniden bastırır.

Yeni yönetim, Nazif’i 1909’da Basra’da, 1910’da Kastamonu’da ve 1911’de Trabzon’da vali olarak görevlendirmiştir. 1912 yılında İstanbul’a gelen Nazif, burada Hak Gazetesi’ni çıkarır. 1913 yılında Musul’da ve 1914 yılında Bağdat’da vali olarak görev alır. Bağdat Valisi olduğu sırada Şıpka Kahramanı Süleyman Paşa’ya ait mezarı yaptırmak ve başında okunması için bir hitabe hazırlamak istemiş ancak yapamayınca bu isteğini hitabeyi risale şeklinde “Süleyman Paşa” adı ile bastırmıştır.

Süleyman Nazif Biyografisi: Süleyman Nazif Kimdir? I.Dünya Savaşı Yılları Nasıl Geçmiştir?

yılında devlet memurluğu görevinden ayrılan Nazif, tüm hayatını yazarlığa adamıştır. Yazılarını ise 1917 senesinde “Batarya ile Ateş” ismi ile bastırmıştır. Aynı sene Türk askerlerinin Galiçya Cephesi’ndeki kahramanlık hikâyelerini anlattığı “Âsitân-ı Tarihte” isimli eserini yayımlamıştır.

1918 yılında “Firâk-ı Irak” adındaki ikinci şiir kitabını basmıştır. Kitap içerisinde “Kübalılar” isimli şiir haricinde tüm nazım ve nesir yazılar, Irak’ın Osmanlı İmparatorluğu’ndan ayrılması konusu üzerine kaleme alınmıştır.

Süleyman Nazif Biyografisi: Süleyman Nazif Kimdir? Mütareke Dönemi Nasıl Geçmiştir?

Süleyman Nazif, 1918 yılında Cenap Şahabettin ile beraber “Hadisât Gazetesi”ni çıkarmıştır. İstanbul şehrinin işgal edilmesinin ardından ise bu Hadisât Gazetesi’nde işgalcileri uyarmış ve halkın bu işgali kaldıramayacağını dile getirmiştir. Ayrıca Nazif, Vilayât-ı Şarkiyye Müdafâ-i Hukuk Cemiyeti adındaki cemiyetin kurulması için öncülük etmiştir. 23 Ocak 1920 tarihinde ise Darülfünun’da yapılan Fransızları protesto nitelikli olan toplantıda ünlü “Pierre Loti Hitabesi” sayesinde dinleyici kesimi coşturmayı başarmıştır.

Nazif, İstanbul şehrinin işgalini oldukça sert bir dille eleştirmiş olduğu “Kara Bir Gün” isimli yazısını Hadisât Gazetesi’nde yayınladığı zaman büyük bir yankı uyandırmıştı. Bu yazısı içerisinde İstanbul’a küstah bir Napolyon çalımı ile girmiş olan Fransız komutanını ayıplar, yere ve Paris’in de bir dönemler Almanlar tarafından aynı şekilde işgal edildiğini hatırlatır. Ayrıca onları alkışla karşılamış olan tüm azınlıkları da yerden yere vurur. Ancak bu hareketleri ve söylemleri sebebi ile İngilizler, Nazif’i Malta Adası’na sürer.

Süleyman Nazif Biyografisi: Süleyman Nazif Kimdir? Eserleri Nelerdir?

Süleyman Nazif, Sevet-i Fünun Dönemi şairleri arasında yer alan bir isim olarak karşımıza çıkar. Edebî anlayış ve üslûbu açısından ise Namık Kemal’in takipçisi durumundadır. Hikâye, şiir gibi pek çok farklı edebi türde eserler kaleme almış olan Süleyman Nazif’in bugüne dek yazmış olduğu eserlerinden bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Gizli Figanlar: 1908 yılında şiir türünde yayımlanmış bir kitaptır.
 • Batarya ile Ateş: 1917 yılında yayımlanmış bir kitaptır.
 • Fırâk-ı Irak: 1918 yılında şiir türünde yayımlanmış bir kitaptır.
 • Fuzuli: 1920 yılında yayımlanmış bir kitaptır.
 • Tarihin Yılan Hikâyesi: Hikâye türünde 1922 yılında yayımlanmış bir kitaptır.
 • Çal Çoban Çal: 1922 yılında yayımlanmış bir kitaptır.
 • Malta Geceleri: 1924 yılında yayımlanmış bir kitaptır.
 • Mehmet Akif: Şairi anlatan bu kitap 1924 yılında yayımlanmıştır.
 • Hz.İsa’ya Açık Mektup: Hz.İsa’yı konu edinen bu kitap 1924 yılında yayımlanmıştır.
 • İki Dost: 1926 yılında yayımlanmış bir kitaptır.
 • El-Cezire Mektupları: Mektup tarzında yayımlanmış bir kitaptır.
 •  Namık Kemal: Bu yazarı anlatan bir kitaptır.
 • Nasırüddin Şah ve Babiler: 1923 yılında yayımlanmış bir kitaptır.
 • Süleyman Paşa: Bir hitabe tarzında yayımlanmış bir kitaptır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir