Genel

Şeyhi Kimdir? Şeyhi’nin Biyografisi

22 Eylül 2020

Şeyhi, Yusuf Sinan ve Germiyanlı Şeyhi olarak da tanılan hekim ve divan şairi kesin olmamakla birlikte 1731 yılında Germiyanoğulları merkezi Kütahya’da doğduğu varsayılmaktadır.  Asıl mesleğinin hekimlik olması sebebiyle Hekim Sinan olarak da tanınmaktadır. Ahmed Mecdüddin’ Efendi’nin oğlu ve Şair Kasım İzarî’n yeğenidir. Çelebi Sultan Mehmet’i tedavi ederek (tedavide gösterdiği başarılar neticesinde “Tokuzlar” köyü tımarı kendisine verilmiştir) dönemin en ünlü hekimleri arasında yer aldı ve II. Yakup Bey’in hekimlerinden oldu. Bu sayede Hekim Sinan olarak da nam saldı.

Seyyid Şerîf Cürcânî ile birlikte İran’da eğitim aldı. İran’da tasavvuf ve bilim eğitimleri aldıktan sonra Anadolu’ya geri döndü ve gök hekimliği yaptıAnadolu’da şiirler yazmaya devam etti ve Germiyan Beyi II. Yakup’a kasideler yazdı. II. Murad tahta geçtikten sonra sarayla münasebetini genişletti ve II. Murad’ın isteği üzerine Hüsrev ü Şîrîn’in bin beytini tercüme etti ve Kütahya’ya geri döndü. 1426 ve 1427 yılları arasında Mehmed Paşa ve Beylerberi Mehmet Bey’e kasideler yazdı. 1429’da vefat eden Yakup Bey için mersiye yazdı. Vafatına dair kesin bir bilgi yoktur ancak genel kanı 1431 yılında vefat ettiği yönündedir.

Edebi Kişiliği

Şeyhi, Divan edebiyatının gelişmesinde önemli katkılar sağlamış ve tasavvuf kültüründen çokça yararlanmış, erken dönem divan şairlerindendir. Şiirlerinde ses güzelliğine çok önem vermemiş ancak söz ve anlam bakımından zengin eserler yaratmıştır. Şiirlerinde genellikle eskide kalmış ve unutulmaya yüz tutmuş kelimeler kullanmıştır. Gazellerinde hayal ürünü mahsullere ve kasidelerindeki canlı nazım biçimleri ve canlı tasvirler göze çarpar.

Eserleri

  • Divan: Anadolu bölgesinde tertip edilmiş en eski divanlar arasındadır. 202 Gazel, bir mesnevi, iki müstezad, dört terci-i bent ve beş kasideden oluşur.
  • Hüsrev ü Şirin: II. Murad’ın emri ile kaleme aldığı mesnevisidir.
  • Harnâme: 126 beyitten ve feilâtün mefâilün feilün” kalıbıyla  oluşan mesnevisidir.

Tıpla konularını kaleme aldığı eserleri:

  • Kenz-ül Menafi
  • Habnâme
  • Neynâme’dir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir