Genel

Şeyh Galip Kimdir? Şeyh Galip’in Biyografisi

21 Eylül 2020

Türk divan edebiyatı şairi ve mutasavvıfı Şeyh Galip (Galip Mehmet Esad Dede) 1957 yılında İstanbul’da doğdu. Babası da kendi gibi şair ve alim olan Mustafa Seyyid, annesi Emine Hatun’dur.  İk tasavvuf eğitimini mesnevi bir aileden gelen babasından aldı. Edebiyat derslerini Galata Mevlihanesinde Şeyh olan Hüseyin dede ve Hoca Neşet Efendi’den aldı ve Esat mahlasını, daha sonra Galip mahlasını aldı. Genç yaşta eğitimler almaya başlaması genç yaşta şiirler yazmasına olanak verdi. 23 yaşında Divan-ı Hümayûn’a katip olarak girdi ve 24 yaşında iken kendi divanını düzenledi. Bu görevde uzun süre kalmadı ve dönemin musiki okullarından Mevlihane sohbetlerine katılarak edebi yeteneklerini geliştirdi. Şeyh Galip, 26 yaşına geldiğinde mesnevi türünde 1 bin 101 beyitlik “Hüsnü Aşk” isimli eserini tamamladı. Bugün bu eser mesnevi örneklerinin en başarılıları arasında sayılmakta. Bu eseri kaleme aldıktan bir yıl sonra çileye girmek için Konya’ya Mevlana dergahına gitti. Babasının isteği üzerine çilesini tamamlayamadan İstanbul’a geri dönmek zorunda kaldı.1787 yılında Yeni kapı mesnevi dergahında tekrar çileye girdi ve bu sırada şiir uğraşına devam etmedi. Çilesini bitirdikten sonra yeni eserler yazmaya devam etti. Derslerinden faydalandığı Ali Nutki Efendi’den hilafet aldı.

1791 yılında III. Selim tarafından Galata Mevlihanesi Şeyhliğine getirildi. Zamane padişahı III. Selim’in isteği üzerine Mevlana türbesi için gönderilecek bir örtüye beyit istemesi üzerine Tecri-i bendini takdim etti. 8 yıl Galata Mevlihanesi Şeyhliği yapan Şeyh Galip, 3 Ocak 1799 yılında 42 yaşında vefat etti.

Edebi Kişiliği

Tasavvuf temellerine dayalı eserler meydana getiren Şeyh Galip, kendine has bir dil geliştirmesinin yanında yenilik vurgusuyla Sembolizm tarzının ilk öncülerinden olarak kabul edilir. Divan edebiyatının gelişmesine büyük katkılar sağladı. Eserlerinde anlatmak istediklerini semboller ve simgelerle dile getirdi ve bol bol mecaz anlatımlardan yararlandı. Divan (Şiirler)

  • Hüsn ü Aşk (Güzellik ve Aşk)
  • Rerh-İ Cezîre-İ Mesnevî
  • Mevlevi Şâirlere Tezkire
  • Es- Sohbetü’s- Sâfiyye

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir